Siklóernyő adásvételi szerződés minta

SIKLÓERNYŐ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről: ……………………………………………………………………………………….. (név)

(anyja neve: ………………………………………………..

lakcíme:……………………………………………………….       szig.száma:……………………………………….),

mint eladó  (a továbbiakban: Eladó),

másrészről: ………………………………………………………………………………………………… (név)

(anyja neve:……………………………………………………,

lakcíme:…………………………………………………………….           szig.száma:…………………………………………..),

mint vevő (a továbbiakban: Vevő) között.

Eladó és Vevő (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az alább részletezett feltételek szerint:

1. Eladó eladja a tulajdonát képező ……………………………………………………………………………………….. típusú

……………………………………………………… gyári számú ……………………………………. azonosító jelű  siklóernyőt.

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Eladó eladja, a Vevő megtekintett és megismert állapotban megveszi az 1. pontban körülírt Siklóernyőt, amelynek vételárát a Szerződő Felek kölcsönös akarattal

…………………………,- Ft-ban, azaz ……………………………… forintban határozzák meg.

3. A 2. pont szerinti vételárat Vevő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben és egy összegben fizet meg az Eladó részére. Eladó a vételár teljes és maradéktalan átvételét a jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.

4. Az 1. pontban körülírt Siklóernyőt Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a Vevő birtokába. Az Eladó tájékoztatta a Vevőt a szerződés tárgyát képező Siklóernyő lényeges tulajdonságairól, műszaki állapotáról, továbbá annak esetleges hibáiról. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a Siklóernyőnek nincsen egyéb, általa ismert rejtett hibája.

Vevő a tájékoztatást tudomásul veszi, és annak ismeretében vásárolja meg a szerződés tárgyát képező Siklóernyőt. Vevő kijelenti, hogy a siklóernyő üzembentartására és használatára vonatkozó jogszabályokkal tisztában van.

5. Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a Vevő részére a Siklóernyő törzskönyvét és műszaki kártyáját, továbbá tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a siklóernyő a kötelező hatósági nyilvántartásban a  …………………  -es évre bejelentésre került, a műszaki alkalmassága             -ig érvényes.

6. A jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Jelen adásvételi szerződést Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag, tanúk előtt saját kezűleg aláírják.

 

Kelt: ……………………………………., ……………….év ………………..hónap …………..nap

 

Eladó: ………………………………………………………             Vevő: …………………………………………………….

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

Név:                                          Lakcím:                                                   Aláírás:

 

Név:                                            Lakcím:                                                  Aláírás: